Avís legal

El titular del web observatoridesc.org  (el “Web”) és l’Observatori DESC, les dades d’identificació de la qual són les següents:

  • Domicili social: C/ Casp 43 Baixos, 08010 Barcelona
  • NIF: G-61829198
  • Telèfon: Telf.: (+34) 93 302 68 82
  • Dades registrals: inscrita com a Associació amb el número 22.537 al Registre d’Associacions del Departament de Justícia

L’accés, navegació i ús del Web observatoridesc.org suposa el coneixement i acceptació per part de la persona usuària tant de les condicions d’utilització que s’estableixin a continuació com de les condicions particulars que puguin ser establertes per quelcom servei específic.

Condicions d’ús

Accés

L’accés a aquest Web és gratuït.

L’accés i ús del Web per l’usuari comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la Política de Privacitat i de Cookies del Web.

La persona Usuària ha de llegir atentament l’Avís Legal i la Política de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar el Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no les accepta, li preguem que s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

La persona Usuària garanteix l’autenticitat i veracitat de les dades que comuniqui a l’Observatori DESC al emplenar el/els formulari/s per al registre o accés a determinats serveis oferts a través del Web. La persona Usuària es compromet i responsabilitza a mantenir tota la informació facilitada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real.

Si com a conseqüència del registre, es proporciona a l’usuari una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, no cedint-la a tercers en cap cas. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim derivat d’un mal ús o custòdia de la contrasenya.

Exclusió de Responsabilitat

L’Observatori DESC realitza els màxims esforços per evitar qualsevol errada als continguts que puguin aparèixer en aquest Web. Tot i això l’bservatori DESC no garanteix l’exactitud ni la posada al dia de la informació que es pugui obtenir del mateix que no siguin d’elaboració pròpia. D’aquesta manera l’Observatori DESC no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut d’aquest lloc.

L’Observatori DESC vetllarà perquè el Web no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del mateix i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-la per la falta de disponibilitat i per les errades a l’accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a l’Observatori DESC.

Aquest Web inclou, dins dels seus continguts, enllaços amb llocs web que són propietat i/o són gestionats per tercers. Aquest Web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc.

Propietat Intel·lectual

Aquest Web i els elements que el componen (codi font, texts, imatges, logotips i altres signes distintius) i els seus continguts, estan protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual, no podent ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, difusió o transformació no autoritzada expressament.

L’Observatori DESC és titular dels drets de propietat intel·lectual d’aquest Web, així com del seu contingut, tret que s’indiqui expressament el contrari.

L’Observatori DESC prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers o quelcom altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Web.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de L’Observatori DESC poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si escau, es derivin d’aquests.

Normes de comportament

El Web de l’observatori DESC és un espai de llibertat on la persona usuària podrà opinar lliurement en els espais que així ho permetin sempre i quan els missatges no continguin:

  • Dades personals de tercers (informació personal, adreces, telèfon, mails…)
  • Continguts sexistes, masclistes o homòfobs
  • Continguts que defensin l’actuació o ideals de qualsevol tipus de grup o organització terrorista.
  • I, a grans trets, qualsevol contingut que contravingui la Llei vigent.

Qualsevol missatge d’aquest tipus serà eliminat i si l’Observatori DESC ho creu convenient emprendrà accions legals contra els seus autors.